Millega on tegu?

2015. aasta teises pooles käivitas Eesti Noorteühenduste Liit riskilastele ja -noortele tegevuste pakkumiseks projekti „Ühised noored“. Projektis lõi kaasa kaheksa noorteühendust: AIESEC Eesti, Eesti LGBT Ühing, Eesti Skautide Ühing, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Eesti Gaidide Liit, Eesti Väitlusselts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Lisaks olid projektipartneriteks Võru Maavalitsus, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Tallinna Laste Tugikeskus, Eesti Lastekaitse Liit, Tallinna Perekeskus. Mitteametliku partnerina lõi kaasa Nukufilmi Lastestuudio.

Koostööprojektil on kolm peamist eesmärki: (1) noorteühenduste teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamisel, (2) sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsuse ja ettevõtliku mõtteviisi suurendamine, nende teadlikkuse tõstmine tervisekäitumise vallas ning (3) soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Projekti sihtrühmaks on 7–17-aastased õigusrikkumise toime pannud lapsed ja noored ning lapsed ja noored, kes elavad riskitingimustes. Projekti tegevustes on osalenud kokku umbes 1000 noort, kes on kaasatud kõrge töötusmäära ja vähemate võimalustega piirkondadest.

Siinkohal tasubki tuua esile projekti eripära. Nimelt olid antud noorteühendused eelnevalt oma tegevuste pakkumisel keskendunud eelkõige aktiivsetele noortele. Ühendustele korraldati viis koolituskohtumist, et valmistada neid ette tegevuspakettide loomiseks riskis olevatele lastele ja noortele.

Projekti raames loodi kokku kolm tugipaketti, neist kaks ennetavat ja üks ühiskonda taaskaasav. Tugipakettide loomine toimus tiimidena, kellele pakkusid projektide elluviimisel parima tulemuse saavutamiseks abi ekspertteadmistega mentorid.

Pakett „Seksuaalharidus kõigile“ oli ennetava loomuga, selle raames koolitati välja seksuaalhariduse lektorid (sh ka kurdid lektorid), koostati ja uuendati seksuaalhariduse andmiseks vajalikke materjale ning valmisid uued seksuaalharidusega seotud viiped kurtide kogukonnale. Viidi läbi üle 50 interaktiivse seminari riskipiirkondade koolides ja noortekeskustes, et vähendada 13–17-aastaste noorte riskikäitumist. Paketi viisid ellu Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon ja Eesti LGBT Ühing.

Pakett „Kool võib olla seiklus“ oli samuti ennetava loomuga, eesmärgiks arendada noortes loovust, majanduslikku mõtlemist ja ettevõtlikkust, viies läbi noortele vanuses 7–13 aastat eakohaseid koostöö- ja majandusmänge. Tegevused toimusid kõrge töötus- ja vaesusmääraga piirkondade koolides kahe kooliastme kaupa, seejuures kaasati II kooliastmes ka tasandusklasside õpilasi. Paketi viisid ellu Eesti Gaidide Liit, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku (uue nimega Junior Achievement  Alumni Estonia) ja AIESEC Eesti.

Pakett „Edukalt edasi“ oli ühiskonda taaskaasava loomuga. Selle eesmärgiks oli läbida 12 õigusrikkumise toime pannud 14–17-aastase noorega kahel korral mõne neid tulevikus potentsiaalselt puudutava probleemi teemaline rollimäng, vastav loovtöötuba (animatsioon) ning probleemilt mõtteid kõrvale juhtiv ning analüüsi- ja tiimitööoskusi arendav seiklusmäng. Seejärel toimusid peegeldavad järelkohtumised veendumaks, et noorte mõttemaailmas on toimunud muutused suurema teadlikkuse poole edasiste valikute tegemisel elus. Paketi viisid ellu Eesti Skautide Ühing, Eesti Väitlusselts ja mitteametlik partner Nukufilmi Lastestuudio.

Projekti alguses valmis uuring „Noorteühenduste senine koostöö riskis olevate noortega – selle kitsaskohad ning võimalused“. Projekti tegevustega paralleelselt viisid Jaan Aps ja OÜ Stories For Impact läbi mõjuhindamise protsessi, et mõõta noorteühingute võimekuse kasvu tegelemaks riskis olevate noortega. Selle tulemusel tehakse ühtlasi soovitusi jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel.

Antud projekti saab lugeda erakordseks mitmetel põhjustel. Esiteks ei ole eelnevalt toimunud sellist suurt koostööprojekti, kus noorteühendused üheskoos midagi looksid, ette valmistaksid ja ellu viiksid. Teiseks on hakanud noorteühendused projekti tõttu teadlikumalt planeerima tegevusi kõigile noortele, olenemata nende taustast. Kolmandaks on projektiga sisuliselt loodud uusi väärtusi tegelemaks riskigruppidega, näiteks loodi esmakordselt eesti viipekeeles seksuaalharidust puudutavad viipemärgid.

Pakettide rakendamisel tehti koostööd mitmete partneritega – pakette rakendati nii koolides, noorteühenduste tegevuses kui ka erinevates keskustes (nt OMA keskuses, kurtidele suunatud keskustes, noortekeskustes), rakendamiskohtade leidmiseks tehti koostööd nii sotsiaaltöötajate, politsei kui ka regionaaltasandiga. Pakettide ettevalmistamisse kaasati riskis olevate noortega tegelevaid erialaseid organisatsioone ja nende eksperte.

Projekti lõppkonverents toimus 11. märtsil Tallinnas, kus oli võimalik lähemalt tutvuda elluviidud tugipakettide ning projekti mõju-uuringuga. Projektist ja mõju-uuringust saab ülevaate järgnevates peatükkides.

Liis Tamman

projekti „Ühised noored“ konsultant-assistent