Mõju hindamisest ja mõju numbrites

Paralleelselt kogu projekti sisutegevusega tegelesid Stories For Impacti esindajad Jaan ja Mariliis projekti mõju hindamisega. See viidi läbi projekti mõlema peamise eesmärgi osas, st vaadeldi nii muutusi noorteühingute võimekuses ja riskinoorte kaasamise jätkusuutlikkuses kui ka kaasatud noorte riskide potentsiaalses vähenemises. Mõlema eesmärgi osas koosnesid hindamistegevused kahest osast: ühenduste eesmärkide täpsustamine projekti alguses (st eelduste loomine hindamise läbiviimiseks) ja tulemuste võrdlemine eesmärkidega projekti lõpus (st hindamise teostamine).

Projekt täitis enamiku noorteühenduste seatud ootused, milleks oli eelkõige sihtrühma noortega töötamise kogemuse saamine ja kompetentsi suurendamine, kuid toodi välja ka projekti ülesehitusega seotud nõrkusi, mis ootustel täies mahus täituda ei lasknud.

Selgus, et mõju ühenduste koostöö motivatsioonile ja jätkusuutlikkusele oli kahesuunaline. Tõusis kriitilisus koostöö tegemise osas, kuid teisalt saadi ka hea kogemus ning kasulikke kontakte. Väljatöötatud pakettide edasiarendamise ja jätkusuutlikkuse prognoos on 50%. Ühte paketti rakendatakse suure tõenäosusega edasi kolme ühenduse koostöös, samuti kavatsevad ühendused iseseisvalt rakendada selle paketi komponente. Teist paketti kolme ühingu koostöös edasi ei rakendata. Keskmise tõenäosusega rakendatakse selle paketi komponente eraldiseisvalt mõne paketti kaasatud ühenduse poolt iseseisvalt. Kolmandat paketti ei rakendata ühenduste koostöös ega ka eraldi. Küll aga kavatsevad kaasatud ühendused edasi arendada oma riskinoorte kaasamise metoodikat ja kavatsevad seda oskusteavet edaspidi kasutada oma liikmeskonna laiendamiseks.

Mõjuhindamise tulemusena valmisid soovitused edaspidisteks mõjusateks projektideks, mis tooks kokku noorteühingud ja riskinoored. Kindlasti on oluline noorteühendustepoolne kasutatavate metoodikate kohandamine nii, et see oleks jõukohane ja atraktiivne riskinoorte teadlikuks kaasamiseks, vajatakse ka täiendavat oskusteavet. Lisaks on oluline noorteühenduste üleüldine missioon ja visioon ning strateegia – ka neisse peab panustama ja planeerima piisavalt ressursse, et jaguks aega riskinoori ümbritseva võrgustiku kaasamiseks, motiveerituna hoidmiseks ja võimalike arusaamatuste lahendamiseks.

Jõuti 1276 nooreni (15.02.2016 seisuga), sh oli kaasatud:

  • 65 kuulmispuudega noort;
  • vähemalt 8 LGBTQI noort;
  • 275 vene keelt emakeelena kõnelevat noort;
  • vähemalt 8 õigust rikkunud noort.

Kokku kaasati noori 8 erinevast maakonnast.

  • Kaasati 66 erinevat koostööpartnerit, sh 38 üldhariduskooli, 6 hariduslike erivajadustega laste kooli, lisaks veel 4 kuulmispuudega noorte asutust ja 18 noortekeskust.
  • Töötati välja 63 töövahendit, mida edaspidi on võimalik levitada, sh seksuaaltervise käsiraamat, 8 seksuaaltervise videot kuulmispuudega noortele, 44 seksuaaltervisega seotud viibet (igaüks koos eraldi videoga), meeskonnatöö ja eluoskuste mäng nooremale kooliastmele ning ettevõtluse ja tiimitöö mäng vanemale kooliastmele.
  • Ühendused koolitasid välja 33 meeskonnaliiget, sh seksuaalhariduse edasiandmiseks 22 tavapärast ja 11 viiplevat lektorit.
  • Korraldatud üritusi ja loenguid oli kokku 59, sh 46 seksuaaltervise seminari/loengut, 10 mängulist töötuba ja 3 üritust õigusrikkumistega noortele.

Jaan Aps

Mõju hindaja projekti „Ühised Noored“ juures