Noorsootöö loob võimalused noorte kaasamiseks

Eesti noorte võimalused mitmekülgseks arenguks ja ühiselt tegutsemiseks ei ole võrdsed. Takistused, mis piiravad võrdsete võimaluste olemasolu, võivad olla erinevad. Riskis olevad lapsed ja noored on need, kellel on eelkõige tervislikest, perekondlikest või sotsiaalmajanduslikest tingimustest tulenevalt suurem oht sattuda oma arengus probleemidesse: õpiraskused, probleemid sotsiaalses kohanemises ja käitumises. Samuti kuuluvad nende sekka noored, kes on juba probleemidesse sattunud, sest seos seadusrikkumistega ning haridusest ja ühiskonnast kõrvalejäämine on omakorda riskifaktorid, mis võivad tuua kaasa püsivad ning sügavamad probleemid.

Alates 2013. aastast on Eestis ellu viidud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“, mille eesmärgiks on läheneda riskis olevate laste ja noorte temaatikale süsteemselt, aidates eelkõige riske ennetada, luues sealhulgas noorsootöö ja hariduse kaudu võimalused, et neid ei esinekski. Teiseks sihiks on olnud aga tõhustada süsteemi, et vajadusel oleks võimalik õigeaegselt sekkuda, kasutades toimivaid ja juba teistes riikides elluviidavaid meetodeid. Süsteemne lähenemine ja koordinatsioon toetab ka riskis olevate laste ja noortega kokkupuutuvate osapoolte omavahelist koostööd.

Iga toimunud tegevuse taga on suured individuaalsed võidud, sest noorte kaasamisega on kaasnenud alati ka väljakutsed.

Programmi raames on kaasavate praktikate arendamisel näidanud eeskuju üles ka noored ise. Eesti Noorteühenduste Liidu poolt algatatud projekt „Ühised Noored“ on toonud suurt lisandväärtust noorteühingutele, kelle võimekus ja teadlikkus tegeleda riskis olevate noortega on tõusnud. Tegevustesse on olnud kaasatud ligi 1000 noort.

Iga toimunud tegevuse taga on suured individuaalsed võidud, sest noorte kaasamisega on kaasnenud alati ka väljakutsed. Valdkondadeülene koostöö ja ühised pingutused on toonud tulemusi. Noorsootöö pakub mitmekesiseid võimalusi noorte kaasamiseks.

Gerttu Aavik

Kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse suunajuht

Eesti Noorsootöö Keskus